Foreldresamarbeid

 

Styret

Styret er valgt av årsmøtet og har det overordna driftsansvar som arbeidsgiver i barnehagen. Styret består av 6 valgte foreldrerepresentanter. I tillegg møter ein personalrepresentant og styrar fast i styremøtene. Det daglege ansvaret er delegert vidare til styrar som informerer om arbeidet til styrert med jamne mellomrom. Det er styremøte 5-6 gonger i året. Styrar har personal-, pedagogisk- og driftsteknisk ansvar for arbeidet i barnehagen.

Styret tar beslutning som omhandler drift og økonomi, legg fram årsmelding og planer for vidare drift. Det er styrar som informerer videre om styret sitt arbeid, gjennom informasjon på nettsida og informasjon direkte til foreldre og personale om aktuelle beslutninger som er fatta.

Styret for 2021-22:

Styreleder: Morten Odland Bø Styremedlem og SU-representant: Helge Skretting
Nestleder: Eirik Aase Økonomiansvarlig: Maren Skeie
Dugnadsansvarleg: Jan Ove Hobberstad Personalrepresentant: Anne Voll Håland
Sekretær: Jane Topdal Styrar: Bjørg Oltedal

 

Samarbeidsutvalget – SU

Samarbeidsutvalget er eit samordnande utvalg mellom foreldre, personale og eigar. SU består av 3 valgte representanter fra foreldregruppa, 2 representanter fra personalgruppa, 2 representanter fra styret og styrar. Personalet vel sine representanter i personalmøte, medan dei øvrige representantane vert valgt av barnehagens årsmøte.

SU kan kome med nyttige innspel og godkjenner årsplanen kvart år. SU er arrangør av den årlege sommerfesten. Foreldre kan melda saker til representantane i SU. Styrar kan også melde saker som er viktige for barnehagen eller som er meldt inn fra foreldregruppa. Personalsaker og saker på indivinivå vert ikkje drøfta i SU. 

Medlemmer i SU 2021-2022 er:

Foreldrerepresentanter: Atle Varhaug, Maria Odland og Liv Skretting

Personalrepresentanter: Michael Hutley og Anne Ueland

Styrerepresentanter: Helge Skretting

Styrar: Bjørg Oltedal

 

Styringsdokument

Barnehagen har fleire styringsdokument som påvirker vår drift.

Foreldre som får tilbud om plass i barnehagen, kjøper andel i Tjemslandshagen Barnehage Samvirkelag. Samvirkelaget har eigne vedtekter. Desse vedtektene forklarer drifta av samvirkelaget og styrearbeidet. Foreldra vel sine representanter til styret i barnehagens årsmøte.

Drifta av barnehagen vert vidare styrt ut fra barnehagens vedtekter, desse forklarer om opptak, areal, og drift gjennom barnehageåret.

Barnehagen utformar sin eigen årsplan ut fra barnehagens virksomhetsplan og myndighetenes Rammeplanen. Denne forklarer kva vi særleg skal arbeide med i dette barnehageåret, og inneheld ein årskalender med viktige datoer. 

Vidare er alle dei norske lover og forskrifter som regulerer drift av barnehager også gjeldande for oss. Desse ligg på Lovdata si nettside. Ei svært viktig forskift omhandler miljøretta helsevern for skuler og barnehager og tar på særlig vis hensyn for å fremme gode opphaldsvilkår for barna sin kvardag i barnehagen.

For å sikre at vi arbeider målretta og i henhold til gjeldande forskifter vert det utført tilsyn med barnehagen.

Hå kommune fører tilsyn etter barnehagelova, Kommuneoverlegen v/Brannvesenet i SørRogaland fører tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern, og Brannvesenet fører tilsyn etter brannvern og eksplosjonvernslova. Videre vert ventilasjonsannlegg og elektrisk anlegg årleg vedlikehaldt av fagpersoner. Barnehagen melder fra til aktuelle myndigheter om det arbeidet som vert utført, slik at dette kan nyttast som grunndata i forskning og statistikk.